Obchodné podmienky

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. Všeobecné ustanovenie a zmluvné strany

Účelom uvedených obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností oboch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho.

Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke (e-shope) www.fitpomocky.sk je :

Juraj Volf-BodyMas, so sídlom v Námestove, Ul. Slnečná 162/17, 029 01 Námestovo,  zapísaný na OÚ v Námestove, pod č. živ.registra 560-16239. Email: info@fitpomocky.sk, mobil: +421-0905-866-497, IČO:46249567, DIČ:1076621953, IČ DPH: SK1076621953 §7a, neplatca DPH.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý vytvoril záväznú objednávku.

Kupujúcim môže byť fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a nie v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky podľa Občianskeho zákonníka ( 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (250/2007 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku ( 102/2014 Z.z).
Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky Obchodným zákonníkom (513/1991 Z.z.), všetky v platnom znení.

Nakupovanie tovaru v našom internetovom obchode www.fitpomocky.sk sa môže uskutočniť len  za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.  

 

 1. Objednávka

 

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.fitpomocky.sk formou objednávkového formuláru cez e-shop.

Pri každej objednávke kupujúci uvádza meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu; u fyzickej a právnickej osoby aj IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH, obchodný názov firmy, miesto a sídlo podnikania, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, aktuálnu cenu, spôsob úhrady a spôsob a cenu doručenia podľa aktuálnej ponuky.

Kompletná objednávka vystavená prostredníctvom objednávkového formuláru cez e-shop všetky tieto podmienky automaticky spĺňa.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb.

Odoslanie objednávky zo strany kupujúceho sa rozumie ako zaslanie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. .

Po odoslaní objednávky je kupujúcemu automaticky generovaný informačný email o tom, že predávajúcemu bola objednávka doručená na ďalšie spracovanie. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy.
Po prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim formou e-mailového potvrdenia.
Potvrdenie objednávky predávajúci doručí kupujúcemu čo najskôr, spravidla do 24-48 hodín od jej prijatia (v pracovné dni) a to mailom na mailovú adresu, z ktorej bola zaslaná objednávka. Na rovnakú emailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky, o expedovaní a predpokladanom termíne doručenia.


Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
Kópiu Obchodných podmienok vrátane reklamačných podmienok, spolu so vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia prijatej objednávky na zadanú emailovú adresu.

Od momentu uzavretia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, pokiaľ zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Z pohľadu rentabilnosti poštovného je odporúčaná min. výška objednávky 10€. Nie je to však podmienka.

 

 1. Tovar a cena tovaru a služieb

 

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová). Pri vybraných druhoch tovaru musí byť na jeho obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.

Cena produktov a služieb je uvedená v mene EUR, vrátane príslušnej sadzby DPH.  Nie sme platcami DPH. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. Tie sú uvádzané počas objednávkového procesu v nákupnom košíku a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Ceny uvedené pri jednotlivých položkách tovaru a služieb v ponuke internetového obchodu www.fitpomocky.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v náväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Kúpna cena tovaru je kupujúcemu vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom.
Konečná cena uvádzaná v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane poplatkov ( poštovné, dobierečné a pod.)

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra. Faktúru zasielame v elektronickej forme mailom po expedovaní zásielky.

 

 1. Dodacie podmienky, poštovné a balné

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Zvyčajne však tovar expedujeme do 2-10 pracovných dní.

Dodacia lehota závisí najmä od momentálnej disponibility na sklade predávajúceho, prípadne jeho dodávateľa. Výnimočne pod vplyvom určitých nepredvídateľných  okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacej lehoty, o jej posune je kupujúci bezodkladne informovaný.

Objednaný tovar je možné doručiť nasledovným spôsobom (spôsob dodania a platby kupujúci uvádza v objednávke):

Kuriérskou spoločnosťou DPD:
 • doručenie do 24/48 hodín od vyzdvihnutia tovaru kuriérom
 • poistenie/ krehké zahrnuté v cene poštovného
 • sledovanie zásielky online
 • mailová / sms avizácia
 • 3 pokusy o doručenie
 • balík do 2 kg -   4,90€
 • balík do 10 kg - 5,50€
 • balík do 20 kg - 6,50€

DOBIERKA:  + 1,50€

Balné neúčtujeme.

Pri objednávke tovaru vo výške nad 99 EUR si kupujúci môže uplatniť nárok na poštovné ZDARMA -  platí do max. hmotnosti zásielky 10kg.
Tento druh poštovného je potrebné si zvoliť z jednotlivých možností pri dokončení Vašej objednávky. Nevzťahuje sa na poplatok za dobierku, ten platí vždy podľa aktuálneho cenníka.

TOVAR ZASIELAME V RÁMCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

 

 1. Preberanie tovaru

 

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej na objednávke.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preukázať doručovateľovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu vznikli s plnením povinností vyplývajúcich z platnej kúpno-predajnej zmluvy.

Pri preberaní produktu odporúčame spotrebiteľovi skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odporúčame čo najskôr kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

 1. Spôsoby úhrady - platobné podmienky

 

Ponúkame Vám nasledovné možnosti platieb na území Slovenskej republiky:


1.)     dobierkou – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa dobierkovej služby
2.)     prevodom/vkladom na účet predávajúceho – bezhotovostná platba na náš účet: PRIMA Banka 4016891002 / 5600 - IBAN: SK5156000000 004016891002
 
Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum úhrady  považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Ako variabilný symbol uveďte vždy číslo objednávky, ktoré Vám vygeneruje náš systém a zobrazí Vám ho spoločne s objednávkou. Podmienkou expedovania objednaného tovaru je poukázanie úplnej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 100 € , má predávajúci právo požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. Všetky náklady spojené s úhradou a použitím komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Vyhradzujeme si právo, v individuálnych prípadoch vyžadovať platbu vopred bankovým prevodom.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

Kupujúci môže objednávku stornovať kedykoľvek aj pred jej expedovaním. Storno objednávky nám prosím zašlite elektronicky mailom na adresu: info@fitpomocky.sk. V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať.

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.
Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci zaslať predávajúcemu v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči ( USB, CD, DVD a pod. ) na kontaktnú adresu, uvedenú v kontaktoch alebo emailom na adrese info@fitpomocky.sk, príp. môže použiť aj FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY zverejnený na stránke www.fitpomocky.sk .

Lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bude predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kúpno-predajnej zmluvy, spotrebiteľa a predávajúceho.
Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru sú na ťarchu spotrebiteľa.

Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy doručiť alebo odoslať predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. doklad o kúpe, návod a inú dokumentáciu k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia.

Vrátený produkt, nesmie byť poškodený, používaný, mal by byť podľa možnosti v pôvodnom obale a musí byť v kompletnom množstve.
Odporúčame tovar zaslať ako poistenú zásielku/balík. Na dobierku zaslaný produkt nebude prevzatý a bude vrátený späť.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu prevodom na jeho účet všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: 
 - predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 - predaj  zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil (CD,DVD).

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho okamžite informovať a vráti mu prípadnú vopred zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve a to v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

 

 1. Záručné a reklamačné podmienky

Pri tovare kupovanom na základe občiansko-právnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Ak spotrebiteľ po prevzatí tovaru zistí nejakú chybu alebo vadu, má právo reklamovať tovar a to čo najskôr nasledovným spôsobom:

 • písomne na adresu uvedenú v kontaktných údajoch alebo mailom na emailovú adresu predávajúceho (info@fitpomocky.sk) s presným popisom chyby, vady a pod. Odporúčame použiť REKLAMAČNÝ FORMULÁR , zverejnený na stránke www.fitpomocky.sk.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na korešpondenčnú adresu ako balík alebo listovú zásielku, nie na dobierku.
Dôležité je doloženie tovaru dokladom o jeho kúpe.
Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabalený tak, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. ( §622 zákona č. 40/1964 Zb.OZ)

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. ( §623 zákona č. 40/1964 Zb.OZ )

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. ( §18 odsek 6,7 zákona č. 250/2007 Z.z.)

Nie je možné vrátiť, reklamovať alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho, alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením, alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom použitia, alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, alebo uskladnením.
Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola prípadne dojednaná nižšia cena.
Kupujúcemu zaniká záruka tovaru taktiež v prípade, ak bude vykonaný neodborný zásah do tovaru, zmiešaním rôznych druhov tovaru, prípadne akýmkoľvek iným znehodnotením.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Informačný systém obchodu www.fitpomocky.sk  je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Spoločnosť Juraj Volf – BodyMas, so sídlom Slnečná 162/17, 029 01 Námestovo, IČO 46249567, DIČ 1076621953, IČ DPH SK1076621953 §7a
(ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo

Ak je kupujúcim právnická osoba aj:

 • IČO, DIČ, IČ DPH, Obchodné meno

 

Ďalej sú správcami Vašich údajov spoločnosti:

Ing. Mária Jankuliaková, Vavrečka 593, 02901 Vavrečka ( spracovanie účtovníctva)

Slovak Parcel Service s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 31329217, DIČ: 2020351993, IČ DPH: SK 2020351993 (zabezpečenie prepravy tovaru)

Direct Parcel Distribution SK s.r.o, Technická 7, 821 04 Bratislava ( zabezpečenie prepravy tovaru )

Facebook Inc.

Shoptet s.r.o. - Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6 (prevádzkovateľ eshopového systému shoptet, správca serverov a prevádzkovateľ dátového centra)

Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

Mailchimp  - aplikácia prevádzkovaná spol. The Rocket Science Group, LLC ( rozposielanie newsletterov a iných oznámení)

SmartEmailing  -  aplikácia prevádzkovaná spol. SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno ( rozposielanie newsletterov a iných oznámení)

Smartsupp chat - aplikácia prevádzkovaná spoločnosťou Smartsupp.com, s.r.o. , Lidická 20, 602 00 Brno, ČR / offline  komunikácia prostredníctvom online chatu/offline správy

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@fitpomocky.sk.

 

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie  - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe, mailom na emailovú adresu alebo telefónne číslo. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne.   

  

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 Máte právo:

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailovej adrese: info@fitpomocky.sk
 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení – preklikom na odkaz v obchodnom oznámení / newsletter
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si od správcu prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od správcu vymazanie týchto osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

SÚBORY COOKIES

Správca osobných údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky www.fitpomocky.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
 • základné funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok.Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
 • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

 1. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk
www.soi.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 043 582 0930, 582 0931, 582 0932
Fax: 043 586 2841
Sekretariat.DK@svps.sk
www.svps.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Nemocničná 12, 026 01  Dolný Kubín
tel: 043/5864 806, www.ruvzdk.sk

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.

V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Týmto Vás upozorňujeme,  že niektoré informácie uvedené na našej stránke www.fitpomocky.sk majú informačný charakter, sú čiastočne preberané od tretích strán, môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť priebežne aktualizované. K zmenám produktov a služieb  môže dôjsť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a beriete ich na vedomie.

Uvedené obchodné podmienky vstupujú do platnosti odo dňa 1.10.2023.